Rhiant-lywodraethwr/ Parent governor

Mae swydd wag wedi codi i riant-lywodraethwr wasanaethu ar gorff llywodraethu ein hysgol. Gwahoddir enwebiadau gan rieni am y swydd wag hon ac amgaeaf ffurflen enwebu sydd wedi’i pharatoi ar gyfer y diben hwn. Os hoffech enwebu unrhyw riant, neu enwebu eich hun, dylech drefnu bod y ffurflen yn cael ei llenwi i gyd a’i dychwelyd ataf erbyn dim hwyrach na 9 o’r gloch, Dydd Iau, Hydref yr 22ain 2020.Gweler yr atodiad am fwy o fanylion.

A vacancy has arisen for a parent governor to serve on our school’s governing body. Nominations are invited from parents for this vacant position and I enclose a nomination form which has been prepared for this purpose. If you wish to nominate any parent, or be nominated yourself, you should arrange for the form to be fully completed and returned to me by no later than 9 a.m. Thursday, 22nd October 2020. Please see attached letter for further information.