Symptomau Covid/ Covid symptoms

Dyma ebost yr ydym wedi derbyn gan y Sir/ Below is an email we have received from the local authority to share with parents

Dylai unrhyw un gyda Symptomau Covid archebu prawf PCR

Os oes gan unrhyw un, gan gynnwys plant, symptomau Covid, dylent archebu prawf PCR, a dylent hwy ac aelodau o’u haelwyd hunan-ynysu tan i’r canlyniadau prawf gyrraedd.
Ni ddylech ddefnyddio prawf llif unffordd os ydych yn profi symptomau Covid.

Os yw’r prawf PCR yn dod yn ôl yn negyddol, nid oes angen parhau i hunan-ynysu.

Os yw’n dod yn ôl yn bositif, byddwch angen parhau i hunan-ynysu. Gallwch ddod o hyd am faint fydd rhai hunan-ynysu yma: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Prawf PCR a Phrawf LFD?

  • Mae’r prawf PCR ar gyfer y rhai sydd â symptomau Covid. Gallwch archebu prawf PCR ar-lein neu dros y ffôn. (dolen https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19)
  • Mae’r prawf LFD ar gyfer y rhai sydd heb symptomau Covid. Mae’n brawf sydd yn chwilio am bresenoldeb Covid-19. Mae’n brawf sydyn ac mae wedi ei gynllunio i gael ei ddefnyddio gan unigolyn nad oes ganddynt symptomau. Mae’r profion yn hawdd a sydyn.

Mae’n bwysig eich bod yn cymryd y prawf cywir, yn arbennig os oes symptomau Covid yn bresennol.

Dyma rywfaint o atebion i gwestiynau cyffredin a allai fod o fudd (dolen) os ydych chi’n dal yn ansicr ynghylch pa brawf y dylai’r teulu ei ddefnyddio.

Anyone with Covid Symptoms should book a PCR test

If anyone, including children, has Covid symptoms they should book a PCR test and they and members of their household should self-isolate until the test result comes through.

You should not use a lateral flow test if you are experiencing Covid symptoms.

If the PCR test comes back negative, there is no need to continue to self-isolate.

If it comes back positive, you will need to continue to self-isolate. You can find out here how long for: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/

What’s the difference between a PCR Test and a LFD test?

  • PCR test are for those who have Covid symptoms. You can book a PCR test either online or by telephone. (https://gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19)
  • LFD tests are for those who do not have Covid symptoms. It’s a test that looks for presence of Covid-19. It is a rapid test and designed to be used by individuals with no symptoms. The tests are quick and easy to do.

It is really important that you take the correct test especially if Covid symptoms are present.

Here is some questions and answers that you might find useful (link) if you have any questions about which test you or your family should be using.