Ein Rhieni / Our Parents

Neges i’r rhieni

Y bwriad yw gwneud y wefan yn berthnasol i chi fel rhieni ac rydym yn godeithio y cewch ddigon o wybodaeth am yr ysgol drwy bori drwy’r tudalennau. Mae’n debyg na fydd llawer o ychwanegu yn benodol at dudalennau cyffredinnol y wefan.  Unwaith y byddwch yn gyfarwydd gyda’r wefan y prif ardaloedd y byddwn yn eu diweddaru’n rheolaidd yw’r  tudalennau:

Newyddion

Calendr

Llythyrau/ Cylchlythyrau

Mae’r wefan yn ei gyfnod cynnar ac felly rydym yn gobeithio y byddwch yn amyneddgar tra rydym yn dod i afael ar y ffordd orau i’w weithredu. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut i wella’r wefan i chi fel rhiant neu yr hyn hyn yr hoffech ei gynnwys, byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn y wybodaeth yma.

Mae posib derbyn negeseuon ar eich ebost pan fydd gwybodaeth newydd fel cylchlythyr neu llythyr yn cael ei gyhoeddi. Bydd angen i chi danysgrifo drwy gwblhau’r ffurflen sydd ar y wefan. Gellir dad-danysgrifo ar unrhyw adeg. Yn anffodus nid ydym mewn sefyllfa i alluogi i chi dderbyn ‘rhybuddion’ ar hyn o bryd oherwydd y costau ynghlwm a hyn.

A message to parents

Our aim is to make the website relevant to you as parents and we hope you will find enough information whilst browsing through the pages. There probably won’t be many changes to general pages on the website. Once you are familiar with the content the main areas we will be updating regularly will be the following pages:

News

Calendar

Letters / Newsletters

The website is in its infancy and we hope you will be patient with us as we try and work out the best way to manage it. If you have any suggestions on how we can improve the website for you as a parent or what you think we should include, then we would be very grateful to hear from you.

It is possible to receive messages on your email when new information such as a newsletter or letter has been published. You will need to subscribe by completing  a form that is on the website. You can unsubscribe at any time. Unfortunately we are not in a position to be able to offer ‘alerts’ due to the costs associated with this facility.