Rhieni Blwyddyn 6/ Year 6 parents

Cofiwch bydd y disgyblion yn mynd i Ysgol Morgan Llwyd Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Gwener nesaf. Dylai pob plentyn fod yn eu gwisg ysgol (Hwdis gadael yn dderbyniol) Mae’r plant yn cael cinio am ddim ond bydd rhaid iddynt gofio mynd a bwyd bore a diod efo nhw. 

PWYSIG – GWELER Y LLYTHYR SYDD WEDI EI ATODI PARTHED ALERGEDD CNAU

Just a reminder that Year 6 pupils will be in Ysgol Morgan Llwyd next Monday, Tuesday and Friday. Each child should be in their school uniform (hoodies are fine). The children will have a free dinner, but the need to remember to bring their morning snack and drink with them. 

IMPORTANT – PLEASE SEE THE ATTACHED LETTER REGARDING NUT ALLERGIES