Holiadur i rieni/ Questionnaire for parents

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau o amgylch strwythur y diwrnod ysgol a’r flwyddyn ysgol.Mae Parentkind a’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cydweithio i greu arolwg byr i rieni (gweler y linc uchod) er mwyn rhoi cyfle iddynt rannu eu barn ar ddiwygio’r diwrnod ysgol a’r flwyddyn ysgol yng Nghymru.Y dyddiad cau yw Ionawr 23ain.


The Welsh Government is exploring options around the structure of the school day and the school year. Parentkind and the Child Poverty Action Group have worked together to create a short survey (see above link)  for parents to give them the chance to share their views on reforming the school day and school year in Wales. The closing date is January 23rd.