Holiadur gofal plant/ Childcare survey

https://news.wrexham.gov.uk/calling-all-parents-and-carers-who-use-childcare-in-wales/

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/yn-galw-rhieni-a-gofalwr-syn-defnyddio-gofal-plant-yng-nghymru/

 

Gofynwyd i ni rannu’r wybodaeth ganlynol gyda rhieni. Mae safbwyntiau rhieni yn helpu i hysbysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a chynorthwyo i sefydlu’r hyn sydd ei angen i sicrhau sector gofal plant cynaliadwy ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Cliciwch ar y linc uchod i agor y holiadur.

We have been asked to share the following information with parents regarding childcare. The views of parents help to inform Wrexham County Borough Council and aid in establishing what is needed to ensure a sustainable childcare sector within Wrexham County Borough. Click on the link above to open the survey.