Gwyliau hanner tymor/ Half term holiday

Yr ydym wedi derbyn ebost gan yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau y bydd ysgolion yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor, felly ni fydd darpariaeth ar gyfer disgyblion yn ystod yr wythnos.
We have received an email from the Local Education Authority confirming that schools will close for the half term holiday as usual, therefore there will be no provision for pupils during the week.