Er gwybodaeth, grant hanfodion ysgol/ For information, schools essentials grant

Mae Grant Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel.
http://www.wrecsam.gov.uk

Gall plant sydd â’u teuluoedd ar incwm isel ac sy’n gymwys ar gyfer budd-daliadau penodol wneud cais am y grant o:
  • £125 i bob dysgwr
  • £200 i’r dysgwyr hynny sy’n cychwyn ym mlwyddyn 7 (i helpu gyda’r costau uwch sydd yn gysylltiedig â dechrau’r ysgol uwchradd)
Mae pob blwyddyn ysgol orfodol o’r dosbarth derbyn i flwyddyn 11 bellach yn gymwys. 
Mae pob plentyn sy’n cael eu hystyried yn derbyn gofal gan awdurdod lleol yn gymwys ar gyfer y grant, p’un a ydynt yn cael derbyn prydau ysgol am ddim ai peidio. Nid yw dysgwyr sy’n cael prydau ysgol am ddim dan drefniadau “amddiffyniad wrth bontio” yn gymwys. 
Gall teuluoedd dim ond gwneud un cais ar gyfer un plentyn, unwaith ar gyfer pob blwyddyn ysgol. 
Mae cynllun 2023 i 2024 bellach ar agor ac yn cau mis 31 Mai 2024. 
I wneud cais ac i gael mwy o wybodaeth, dilynwch y linc uchod i wefan Wrecsam.
Children whose families are on lower incomes and qualify for certain benefits can apply for a grant of:
  • £125 per learner
  • £200 for learners entering year 7 (to help with increased costs associated with starting secondary school)
All compulsory school years from reception to year 11 are now eligible.
All looked after children qualify for the grant, whether they receive free school meals or not. Learners who receive free school meals due to transitional protection arrangements do not qualify.
Families are only entitled to claim once per child, per school year.
The 2023 to 2024 scheme is now open and will close on 31 May 2024. 
To apply for this grant and for more information click on the link to the Wrexham website above.