Dyddiadau/ Dates

Gobeithio y cewch chi hanner tymor braf. Edrychwn ymlaen i weld y disgyblion ar Ddydd Llun y 6ed o Dachwedd.
Lluniau ysgol
Bydd cwmni Tempest yn yr ysgol i dynnu lluniau unigol a brodyr/ chwiorydd ar yr 8fed o Dachwedd. OS HOFFECH LUN TEULU GYD BRAWD NEU CHWAER SYDD YN YSGOL BODHYFRYD, ALLWCH CHI LENWI’R FFURFLEN FORMS ERBYN Y 6ED O DACHWEDD. (gweler y linc isod) Diolch yn fawr.
Clwb canu
Bydd clwb canu yn cychwyn i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6 ar Ddydd Mawrth y 7fed o Dachwedd. Croeso i bawb, nid oes angen bod yn aelod o’r Urdd.
Ymwelydd arbennig!
Bydd ymwelydd arbennig yn dod i’r ysgol pnawn Dydd Gwener y 10fed o Dachwedd. Bydd Dafydd Iwan yn dod i weld y plant – gall y disgyblion wisgo dillad Cymru/ crysau pel droed/ coch ar y 10fed!

I hope you all have a lovely half term. We look forward to seeing the pupils return on the 6th of November.

School photos
Tempest will be in school to take individual and sibling photos on the 8th of November. IF YOU WOULD LIKE A PICTURE WITH A SIBLING WHO IS IN YSGOL BODHYFRYD COULD YOU PLEASE FILL IN THE  FORMS FORM BY MONDAY THE 6TH OF NOVEMBER. (please see link below) Thank you

Singing club
The signing club will start on Tuesday the 7th of November for pupils in Year 3 to 6 until 4. All welcome, the pupils do not have to be members of the Urdd.

A VIP visit!
Dafydd Iwan will be visiting the school on Friday the 10th of November. The pupils can  wear Welsh jumpers/ football shirts/ red clothes on the 10th.

I’ch atgoffa, dyma ychydig o ddyddiau i’ch dyddiadur:-
To remind you, here are some dates for your diary:-

17.11.23                                Diwrnod plant mewn angen/ Children in need day

20.11.23                                Brechiad y Ffliw, dosbarth derbyn i Flwyddyn 6/ Flu vaccine, reception to Year 6

7.12.23                                  Cinio Nadolig/ Christmas lunch

7.12.23                                  Diwrnod gwisgo siwmper Nadolig elusen Achub y plant/ Save the children Christmas jumper day

21.12.23                               Diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion/ last day of term for pupils

8.01.24                                  Diwrnod hyfforddiant i staff/ Staff training day

9.01.24                                  Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol/ Pupils return to school.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UMUNPT1IyUDc3WlY0VjZETVRZMEhRNThaSyQlQCNjPTEu