Diolch yn fawr/ Thank you

A gawsoch chi gyfle i weld lluniau o’n buarth hyfryd? Diolch o galon i holl staff y Cylch Meithrin, i Miss O’Sullivan ac yn arbennig i Mrs Suckley am weithio mor galed i sicrhau’r cyllid a chydgordio’r prosiect. Rydym yn ffodus iawn o’n rhieni a’n staff/ Did you see the wonderful pictures of our new yard? Thank you to the Cylch Meithrin staff, to Miss O’Sullivan and a special thanks to Mrs Suckley for working so hard to ensure funding and coordinating the project. We are very fortunate to have such dedicated staff and parents. Image.jpeg