DARPARIAETH PLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL AR GYFER YR WYTHNOS YN CYCHWYN YR 8FED O CHWEFROR/ PROVISION FOR CHILDREN OF CRITICAL WORKERS FOR THE WEEK BEGINNING ON THE 8TH OF FEBRUARY

I’ch atgoffa, os ydych yn weithiwr allweddol ac nid oes posib i chi wneud unrhyw drefniant arall o ran gofal plant, allwch chi gysylltu gyda’r ysgol cyn diwedd dydd Iau os gwelwch yn dda. Os nad ydych yn gweithio ar ddiwrnod arbennig, yna gofynnwn i chi gadw eich plentyn adref gyda chi. Mae’n bwysig hefyd nad yw plant yn cael eu casglu gan unigolyn o fwy nag un aelwyd, oni bai am oedolyn neu riant sengl sy’n cael ymuno ag un aelwyd arall i greu swigen gefnogaeth. Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth er mwyn cadw cymuned yr ysgol yr ddiogel.
Just a reminder, if you are a critical worker and need provision for your child/ children next week  as you have been unable to make alternative arrangements, could you please contact the school before the end of the day on Thursday. If you are not working, then we ask you to keep your child at home. It’s also important that childen are not sent or picked up from school by individuals from more than one household, apart from single adults or single parents who may join with one other household to form an exclusive support bubble. Thank you for your continued support in keeping the school community safe.