Cymwysterau Cymru/ Qualifications Wales

Neges i rieni/gofalwyr:

Neges gan Cymwysterau Cymru: O 2025, bydd TGAU yn newid. Bydd pob dysgwr ysgol gynradd yn astudio’r TGAU newydd hyn yn yr ysgol uwchradd. Cliciwch yma i Ddweud Eich Dweud!

Message to parents/carers:  

Message from Qualifications Wales: From 2025, GCSEs will change. All primary school learners will study these new GCSEs in high school. Click here to Have Your Say!